PROJEKT: PILGRIM UTAN GRÄNSER

Syftet med projektet är att öka Sankt Olavsledens attraktivitet genom att bygga en gränsöverskridande natur- och kulturhistorisk infrastruktur för vandrare och utveckla partnerskapet för en hållbar och långsiktig tillväxt. På detta viset vill vi bygga en tydlig identitet för hela leden.

Målet är att öka kännedomen om legenden om Sankt Olav (på norska: Olav den helige). Detta genom att identifiera och kommunicera viktig forskning om pilgrimsvandring, Sankt Olavsleden och historia kopplad till Sankt Olav samt hitta pedagogiska medel för att levandegöra historien. Projektet vill lyfta upp Sankt Olavsledens särart genom att åskådliggöra ledens unika historiska sammanhang och bakgrund. Alla Sankt Olavsminnen längs leden, samt de kultur- och religionshistoriskt viktiga och intressanta artefakter som finns i kyrkor och andra lokaler kommer att kartläggas och dokumenteras i en databas med tillgänglighet för framtida forskning.

I Selånger, Stiklestad och Trondheim finns redan etablerade pilgrimscenter som kommer att kompletteras med information om ledens unika historia. Längs med leden kommer mindre pilgrimscenter att etableras i Borgsjö, Gällö, Frösön och Åre.

Projektet pågår 2019-01-01 – 2021-12-31

Läs mer

Projekthemsida
Stiklestad Pilgrimcenter
Pilegrimsgarden Pilegrimsleden

BAKGRUND

Våren 2016 fattade kyrkorådet i Selånger församling beslutet att genomföra en länge planerad satsning att bygga ett kultur- och pilgrimscenter i Selånger där Sankt Olavsleden börjar. Målsättningen är att Selånger pilgrimscenter skall bli både en vital del i infrastrukturen för vandrare/pilgrimer, men även ett besöksmål i sig för turister från både när och fjärran. Under sensommaren 2016 tog projektledaren kontakt med pilgrimscentret i Stiklestad och pilgrimsgården i Trondheim för att utröna om det fanns en grund för samarbete och/eller samverkan. Hösten 2016 blev Selånger pilgrimscenter beviljad förstudiemedel för att utreda, analysera och ta fram ett koncept för Selånger pilgrimscenter. Samtidigt beviljades även medel för att undersöka om det fanns intresse och grund för ett gemensamt projekt mellan Selånger, Stiklestad och Trondheim.

Efter att ha mötts vid ett par tillfällen under hösten 2016 och våren 2017 beslutades att bilda ett partnerskap och söka gemensamma projektmedel hos Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg Sverige – Norge).

Den 27 november 2018 beviljade övervakningskommittén projektansökan.