HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Delta i en studie om pilgrimsvandring
och hur miljön bidrar till upplevelsen

Johanna Bergström skriver sin masteruppsats inom programmet Utemiljö för hälsa och välbefinnande vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Examensarbetet handlar om pilgrimsvandring och hur miljön bidrar till upplevelsen, ett ämne som det finns lite forskning kring. Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om den fysiska miljöns betydelse för pilgrimsresan. Du är välkommen att delta i studien om du vandrade S:t Olavsleden under 2022, är 18 år eller äldre och har förmåga att ge ditt samtycke.

Tillvägagångssätt

Som deltagare i studien får du, inledningsvis, skriva en berättelse om din personliga pilgrimsupplevelse. Därefter kan du komma att bli kontaktad och ges möjlighet att delta i en intervju där vi utforskar din upplevelse på ett mer djupgående sätt.

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet anonymiseras före publicering. All information kommer att lagras på ett säkert sätt, antingen i ett låst arkivskåp eller i en lösenordskyddad dator med säkerhets- och antivirusprogram, och endast projektledaren kommer att ha tillgång till den ursprungliga datan. Mottagna personuppgifter kommer raderas i oktober 2023, medan andra uppgifter anonymiseras och arkiveras under en begränsad period i granskningssyfte. Slutresultatet presenteras i en masteruppsats som kommer att publiceras. För information om dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter kontakta SLU eller Myndigheten för integritetsskydd (IMY).

Deltagande i studien är frivilligt och det förutsätter att du lämnar ditt skriftliga samtycke. Frivillighet gäller för båda momenten av studien och du kan t ex välja att
endast vara med i det första delmomentet. Vidare kan samtycket återkallas när som helst under studien utan förklaring. Under sådana förhållanden kommer alla personuppgifter att raderas omedelbart.

Kontaktuppgifter

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig, Johanna Bergström, på telefon 0725-44 84 04 eller mejl jobm0003@stud.slu.se, alternativt kursansvarig Fredrika Mårtensson som nås på tel 040-41 54 53 eller e-post fredrika.martensson@slu.se.

Klicka här för att få detaljerade instruktioner om studien. Om du vill medverka i studien, vänligen skicka in din berättelse senast den 20 mars 2023.